Røyst #13 kjem i juni 2020

Tema: Bruk av land og hav.
Redaktør: Mari Gjengedal

Vil du sikra deg ein utgåve av #13?
Teikn abonnement no eller sjå kor du kan kjøpa einskildnumre.

 

Vil du selja Røyst i laussal?
Vi vil gjerne ha fleire utsalsstader. Som forhandlar kjøpar du inn Røyst til vanleg pris (90,- per nummer) og sel til laussalspris (129,-). Send ein epost til post@royst.no for å tinga, i god tid før neste nummer kjem ut.

For anmeldarkopier av Røyst, ta kontakt med oss på post@royst.no.


-----------------------------------
 

Røyst #13 vil ha fokus på næring, industri og distriktspolitikk. Vi spør: Kva skal vi leva av? Kva for ressursar må vi byggja framtidas næringar på? Kva for ein politikk treng vi for å byggja nye arbeidsplassar og handfaste verdiar innanfor ein ny, grøn og berekraftig samfunnsmodell?
 

I Røyst #13 vender vi tilbake til naturressursane. Her vil vi rette fokus mot verdiane som finst rundt omkring i heile landet vårt – til lands og til havs. Greitt nok, teknologi og informasjon er viktig i kunnskapssamfunnet, men vi kan ikkje alle leva av å laga appar. Vi treng mat, vi treng kraft, og vi treng berekraftige produkt som vert laga gjennom ansvarleg forvalting og hausting av naturen.

Etter oppdaginga av olje i Nordsjøen, har fokuset på distriktspolitikk og norsk fastlandsindustri vore sterkt dalande. Tal gardsbruk har gått ned frå 155 000 til 39 000 dei siste femti åra. Bygdene vert stadig meir tømt for folk. Vasskraft, fisk og tømmer, som tradisjonelt har stått for den viktigaste verdiskapinga i Noreg, går no i stadig mindre grad til nasjonal verdiskaping. Treforedlingsindustrien ligg med broten rygg, vi eksporterer vassrkaft heller enn å bruka den på nye industrieventyr, og Nord-Norge slit med å få fisken i land.

Dette er resultat av ein villa politikk. Den overdrivne trua på marknadsliberalismen, laissez-faire og «nøytral» næringspolitikk har ført til nedbygging av industriarbeidsplassar, sentralisering, eit meir usikkert arbeidsmarknad og storskala utflagging av norsk industri. Importen stig, medan norske bedrifter vert selt. Handelsbalansen til fastlands-Noreg viser no eit underskot på 275 milliardar kronar. Vi vert stadig meir avhengig av ein døyande oljenæring medan kunnskapen om, og strukturane for, anna verdiskapande arbeid sakte forvitrar. Venstresida har abdisert frå distrikta, og overlete til Senterpartiet å fylle vakuumet, med det til følgje at dei fossar fram på målingar - i spissen for det som byrjar å likna på ei moderne folkerørsle.

I møte med det dominerande økonomiske paradigmet har venstresida fram til no vore famlande og utan tydelege løysingar for korleis vi skal få til den storskala arbeids- og næringsomstillinga vi treng for å byggja vårt nye land i ein berekraftig, klimaomstilt og kortreist verd. Oppgåva framover vert å samla ein slagkraftig venstreside om tydelege, medvitne og offensive løysingar som set distrikta, naturressursar, nasjonal verdiskaping og lokalt eigarskap tilbake til sentrum av næringspolitikken.

Nettredaktørar: Mari Gjengedal og Johan Elfving 

Følg oss på Instagram

Org.nr. 912801624
Kontonummer:
3633.54.45591

Tidsskriftet Røyst
c/o Thor Olav Iversen
Baneveien 39, 5010 BERGEN

Følg oss på Facebook