Røyst #14 om alternativ økonomi kjem i oktober 2020


Redaktører: Vemund Knudsen og Sten Ravi Lona Shaw

Teikn abonnement no eller sjå kor du kan kjøpa einskildnumre.
 

Vil du selja Røyst i laussal?
Vi vil gjerne ha fleire utsalsstader. Som forhandlar kjøpar du inn Røyst til vanleg pris (90,- per nummer) og sel til laussalspris (129,-). Send ein epost til post@royst.no for å tinga, i god tid før neste nummer kjem ut.

For anmeldarkopier av Røyst, ta kontakt med oss på post@royst.no.


-----------------------------------
 

Det blir stadig meir tydeleg at vi står ovanfor eit vegskilje i møte med kapitalismen. Systemet må anten bli endra radikalt, eller bli kasta vekk for godt. Vi produserer meir varer og tenester enn nokon gong i mennesket sin historie. Likevel veks den økonomiske ulikskapen i rekordfart. Store delar av verdas befolkning er dårlegare stilt i dag enn dei var for eit par tiår sidan, medan dei rike har blitt endå rikare.

Omkring ein milliard menneske lever i djup fattigdom, samtidig som eit fåtal velt seg i tilsynelatande grenselaus rikdom. Rikdommen på toppen av samfunnet har opphav i ein hemningslaus produksjon av varer og tenester, som held fram trass i utsleppa vi veit følger med dei. I jaget etter profitt blir både mennesket og omgjevnadane våre ofra, i en prosess politikarane anten ikkje vil, eller tilsynelatande ikkje kan gjere noko med.

Mykje tyder på at vi er på veg mot den største økonomiske krisa sidan 1930-tallet sin “store depresjon”. Til tross for at det ikkje er meir enn 12 år sidan forrige finanskrise, er det mykje som peiker på at verdsøkonomien igjen er i ferd med å kollapsa. Som sist gong er konsekvensane masseoppseiing, konkursar, gjeldsopphoping og monopolisering. Som vanleg er det arbeidsfolk som må ta dei verste konsekvensane for kapitalismen sine feil og manglar, medan dei rikaste blir redda av skattebetalarane sine pengar.

 

Tidsskriftet Røyst vil laga eit nummer om alternativ økonomi, om måten varer, tenester, og kapital blir produsert og distribuert på i dag, og korleis dette kan gå føre seg i framtida. Nummeret vil ha tekster som omhandlar temaa marknadsøkonomi, kapitalisme, organisering av produksjon og tenester, og forbrukarmakt - og som kastar lys over eller kritiserer måten desse fenomena er organisert i dag, eller som seier kva med dei som må bli endra for å møte eventuelle problem som er knytt til dei i dag.

Nettredaktørar: Mari Gjengedal og Johan Elfving 

Følg oss på Instagram

Org.nr. 912801624
Kontonummer:
3633.54.45591

Tidsskriftet Røyst
c/o Thor Olav Iversen
Baneveien 39, 5010 BERGEN

Følg oss på Facebook